Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Det arbeides i dag med å gjøre skipsfarten mindre forurensende gjennom mer effektiv drift av skip, bedre styring og også utskifting til karbonfrie energikilder. International Maritime Organization (IMO) arbeider for å redusere utslippene med 40 % innen 2030 og 70 % innen 2050. MHService vil følge opp tiltakene som IMO arbeider for, og være tidlig ute med å tilby alternative energibærere til maritime virksomheter.

FNs bærekraftmål er en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. For MHService er de følgende målene av særlig relevans for vår virksomhet:

Sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris. MHService etterstreber å levere drivstoff av beste og reneste kvalitet. MHService skal også følge med på alternative energibærere for om mulig å kunne levere slike til våre kunder.

Fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere! Internt i virksomheten jobber MHService for at alle ansatte skal ha trygge og ergonomisk riktige arbeidsplasser. Selskapet tilbyr også årlige helseundersøkelser, og legger til rette for en god balanse mellom arbeid og fritid.

Forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin forsøpling. Havet er verdens viktigste spiskammers. I MHService følger vi alle lover, pålegg og retningslinjer som skal hindre utslipp av kjemikalier og oljeprodukter.

Åpenhetsloven

MHService har gjennomført en analyse av leverandører uten å finne noen røde flagg. Rutiner er implementert for videre arbeid med leverandører og underleverandører.

Rapporten kan lastes ned her.

Våre etiske retningslinjer kan lastes ned her.

Organisasjonskart kan lastes ned her.

Produkter

Når vi velger fornybare råvarer til neste generasjons drivstoff, gjelder det å velge riktig. Vi styrer mot råvarer med høy virkningsgrad og med gode bærekraftsdata, råvarer som gir varige, bærekraftige løsninger.

For å kunne ta neste skritt trenger vi tydelige og langsiktige spilleregler som viser at en investering for et bærekraftig samfunn også er en økonomisk bærekraftig investering.

MHService omsetter HVO100, RME, Urea, AdBlue og tilbyr flere nedbrytbare smøreoljer (Bio-degradable) som en del av vår satsning på et mer bærekraftig samfunn.